پرسشنامه تیپ شخصیتی
این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است‚ و در جهت شناخت شخصیت و رضایت شغلی تلاش می کند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیم گیری او را نشان می دهد. درک او از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران‚ او را در شناسایی توانمندی هایش یاری می کند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند ‚ بدست می دهد. این آزمون دارای 87 سوال است.

لطفا هنگام پاسخگویی به این آزمون نکات زیر را رعایت فرمایید :

  • پاسخ دهندگان باید در هر سوال صرفا یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب نماید.
  • این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود 15 تا 25 دقیقه لازم می باشد.